Česká motorkářská organizace

Stanovy

Článek 1 – Základní ustanovení

a) Název sdružení je Česká motorkářská organizace.
b) Sdružení může používat i zkratku svého názvu ČMO.
c) Česká motorkářská organizace je nepolitické humanitární sdružení s působností v České republice, které zajišťuje práva motorkářů a obhajuje je.
d) Sídlem sdružení je Sokolovská 104, Praha 8.


Článek 2 – Činnost organizace

a) Předmětem činnosti České motorkářské organizace je především:
- morální pomoc po nehodách nezaviněných motorkářem
- zlepšení právního postavení osob poškozených nezaviněnou dopravní nehodou, atd.
- zvýšení informovanosti obyvatelstva i státních orgánů o právech motorkářů
- zvýšení informovanosti obyvatelstva o motorkářích
- spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi zabývajícími se bojem za práva motorkářů
b) Způsoby uskutečnění činnosti ČMO jsou zejména:
- bezprostřední morální, psychologická a právní podpora motorkářů
- zprostředkování lékařské, psychoterapeutické, právní a jiné pomoci a služeb spojených s bezprávím páchaném na motorkářích
- vykonávání nátlaku na zákonodárné orgány s cílem zlepšit práva motorkářů v trestním řízení a v systému náhrady škod


Článek 3 – Členství

a) Členy ČMO mohou být
- osoby fyzické, tj. jednotliví občané
- osoby právnické
b) Členství vzniká podáním písemné přihlášky u představenstva ČMO a zaplacením členského příspěvku.
c) K přijmutí nového člena je zplnomocněn i regionální jednatel.
d) Důvodem nepřijetí může být zejména odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nesvéprávnost.
e) Členství zaniká vystoupením, smrtí občana či zánikem právnické osoby, nezaplacením členských příspěvků či zrušením členství představenstvem. Představenstvo ČMO může zrušit členství osobě, která svojí činností závažným způsobem porušila stanovy nebo dobré jméno ČMO na veřejnosti.
f) Představenstvo může udělit čestné členství ČMO fyzické či právnické osobě, která se svou činností výrazně zasadila o prospěch cílů ČMO. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.

g) Práva a povinnosti členů ČMO jsou zejména:

- být informován o činnosti sdružení
- podílet se podle svých možností na činnosti sdružení a přispívat k realizaci jeho cílů
- pomáhat podle svých sil, možností a schopností motorkářům
- účastnit se valné hromady členů a hlasovat na ní (čestní členové mají hlas poradní)
- volit a být volen do orgánů sdružení
- plnit své finanční závazky vůči sdružení


Článek 4 – Orgány ČMO

a) Valná hromada
b) Představenstvo


Článek 5 – Valná hromada

a) Valná hromada je shromáždění všech členů, resp. všech jimi zvolených delegátů. Je svolávána prezidentem sdružení minimálně jednou za dva roky. Prezident je povinen svolat valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň jedna třetina členů, a to do dvou měsíců od požádání. Nestane-li se tak, jsou tito členové oprávněni svolat valnou hromadu sami.
b) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (delegátů). Není-li tomu tak, je prezident povinen počkat se začátkem valné hromady, nejvýše však 30 minut. Po uplynutí tohoto limitu se valná hromada stává bez dalšího usnášeníschopnou.
c) K pravomocem valné hromady patří zejména:
- schválení zprávy o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulé období
- volba představenstva
- volba revizora
- změna stanov
- stanovení výše ročního členského příspěvku
- rozhodnutí o zrušení sdružení
d) Všichni členové mají právo podávat návrhy, aby určité body byly zařazeny na pořad jednání valné hromady. Návrh je třeba podat písemně u představenstva 14 dní před konáním valné hromady. Představenstvo může zmeškání této lhůty prominout.
e) Revizor nesmí být členem představenstva sdružení. Revizi provádí jednou za rok a podává o ní zprávu valné hromadě.
f) Každý řádný člen představuje na valné hromadě jeden hlas.
g) K usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Ke změně stanov, stanovení výše ročního příspěvku, vyloučení člena a rozhodnutí o zrušení sdružení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných.


Článek 6 – Představenstvo

a) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
b) Představenstvo sdružení tvoří prezident, viceprezident a pokladník. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení a rozhoduje o všech věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny jiným orgánům sdružení.
c) Sdružení navenek zastupují samostatně prezident nebo viceprezident. Pokladník vede finanční záležitosti a účetnictví sdružení.
d) Rozhodnutí představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných na zasedání představenstva, při rovnosti hlasů má prezident sdružení rozhodující hlas.
e) Zanikne-li členství člena představenstva ve sdružení nebo abdikuje-li člen představenstva na svou funkci, může představenstvo kooptovat náhradníka bez souhlasu valné hromady pro činnost představenstva do příští valné hromady.

Článek 7 – Místní organizace ČMO

a) S cílem přiblížit co nejvíce pomoc ČMO motorkářům budou vznikat místní organizace ČMO. Místní organizace ČMO vznikají rozhodnutím představenstva po celém území České republiky v místech, kde budou moci členové zajišťovat pomoc motorkářům v souladu se stanovami ČMO.
b) Jednatel místní ČMO je oprávněn jednat jménem ČMO v místních záležitostech, organizuje činnost místní organizace a je za ni představenstvu a valné hromadě zodpovědný. Není-li jednatel místní ČMO současně členem představenstva, má právo se zúčastňovat zasedání představenstva s hlasem poradním.
c) Místní ČMO zaniká rozhodnutím představenstva v případě návrhu jednatele místní organizace, zastavení činnosti místní organizace nebo v případě závažného porušení stanov a principů činnosti ČMO.

Článek 8 – Hospodaření

a) Zdroje majetku sdružení jsou:
- členské příspěvky
- dary, subvence, atd.
- prostředky získané vlastní činností sdružení
b) Hospodaření s finančními prostředky sdružení náleží představenstvu ČMO. Představenstvo je povinno dbát na to, aby byly prostředky použity výlučně pro činnost a rozkvět sdružení.

Článek 9 – Zánik sdružení

a) Zánik sdružení nastává:
- usnesením valné hromady
- z důvodů stanovených zákonem o sdružování a shromažďování občanů.